ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
351 การรณรงค์การจัดกิจกรรมสัปดาห์สำรวจ ซ่อมแซม และสร้างภาชนะเก็บนำ ประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
602
25 ธ.ค. 2553
352 รณรงค์การสวมหมวกนิรภัย ดาวน์โหลดเอกสาร
544
30 พ.ย. 2553
353 กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
479
20 พ.ย. 2553
354 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ประจำปี ๒๕๕๓ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑
557
12 พ.ย. 2553
355 การพัฒนาความรู้ภายในส่วนราชการของ อบต.กายูบอเกาะ 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
518
09 พ.ย. 2553
356 ประชาสัมพันธ์การปรับโครงสร้างอัตราเงินเดือนค่าจ้างของข้าราชการพลเรือนสามัญใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
553
09 พ.ย. 2553
357 รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งสายงานบริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
570
09 พ.ย. 2553
358 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
655
03 พ.ย. 2553
359 งบรายรับ-รายจ่าย ตามงบประมาณประจำปี ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2552 ถึง 30 กันยายน 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
516
03 พ.ย. 2553
360 งบทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
517
03 พ.ย. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| 36 |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48