ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
261 มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
348
25 ธ.ค. 2555
262 แผ่นผับความรู้เรื่องภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
368
21 ธ.ค. 2555
263 แผ่นพับการชำระภาษีทางไปรษณีย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
376
21 ธ.ค. 2555
264 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
350
21 ธ.ค. 2555
265 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ปีงบประมาณ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
490
17 ธ.ค. 2555
266 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
518
17 ธ.ค. 2555
267 แผนการจัดการความรู้ อบต.กายูบอเกาะ ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
507
07 ธ.ค. 2555
268 งบทดลอง(ก่อนปิดบัญชี) ณ 30 กันยายน 2555 ของ อบต.กายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
442
07 พ.ย. 2555
269 การพัฒนาความรู้ในหน่วยงาน ตาม พ.ร.ฏ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ดาวน์โหลดเอกสาร
509
07 พ.ย. 2555
270 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ประจำปี 2555 สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
448
07 พ.ย. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| 27 |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48