ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
211 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพความพิการ งบประมาณ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
375
20 ธ.ค. 2556
212 ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
404
21 พ.ย. 2556
213 ประชาสัมพันธ์แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ ดาวน์โหลดเอกสาร
400
12 พ.ย. 2556
214 งบเงินสะสม ณ 30 กันยายน 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
380
28 ต.ค. 2556
215 งบทดลอง(ก่อนปิด-หลังปิดบัญชี) ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
375
28 ต.ค. 2556
216 งบทรัพย์สิน ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
385
28 ต.ค. 2556
217 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด (หลังปิดบัญชี) ตามงบประมาณ ประจำปี ณ 30 กันยายน 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
397
28 ต.ค. 2556
218 งบรายรับ - รายจ่าย ตามงบประมาณ ประจำปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
348
28 ต.ค. 2556
219 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
389
28 ต.ค. 2556
220 ประชาสัมพันธ์วารสาร อบต.กายูบอเกาะ ประจำ เดือน พ.ค.-กย.56 ดาวน์โหลดเอกสาร
366
22 ต.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| 22 |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48