ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
233
31 มี.ค. 2564
22 ประกาศเชิญชวนมาประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 ดาวน์โหลดเอกสาร
224
12 มี.ค. 2564
23 รับโอนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
215
02 ก.พ. 2564
24 ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอรามัน เรื่องห้ามชำระค่าไฟฟ้าให่กับพนักงาน ผู้รับจ้างจดหน่วยไฟฟ้า และผู้รับจ้างส่งหนังสือแจ้งเตือนค่าไฟฟ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
242
12 ม.ค. 2564
25 ประกาศปรับปรุงกระบวนงานบริการตามภารกิจเพื่อลดระยะเวลาการให้บริการประชาชน ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
53
11 ม.ค. 2564
26 ประกาศการวางแผนผังปฏิบัติการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้บริการประชาชน ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
67
11 ม.ค. 2564
27 ประกาศขอขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
171
30 พ.ย. 2563
28 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
196
02 พ.ย. 2563
29 ผลการประเมิน การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity : OIT) ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
168
26 ต.ค. 2563
30 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
200
16 ต.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48