ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 ประกาศ เรื่อง ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ณ จุดบริการ ของ อบต.กายูบอเกาะ ประจำไตรมาศ ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
273
03 เม.ย. 2562
92 ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ดาวน์โหลดเอกสาร
281
14 ก.พ. 2562
93 รายงานการประชุม คณะทำงานการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ และคณะทำงานพิจารณา ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
255
11 ม.ค. 2562
94 ประกาศ เรื่อง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
256
28 ธ.ค. 2561
95 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่นประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
283
12 ธ.ค. 2561
96 ประชาสัมพันธ์มาตรการลดโลกร้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
318
11 ธ.ค. 2561
97 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ดาวน์โหลดเอกสาร
242
30 พ.ย. 2561
98 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ดาวน์โหลดเอกสาร
240
12 พ.ย. 2561
99 ประกาศการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการและในเวลา(ช่วงพักกลางวัน) ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
300
31 ต.ค. 2561
100 งบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
232
25 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48