ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 ประกาศ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร
419
17 ก.พ. 2560
142 การประกาศเจตนารมณ์องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ เป็นหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
471
17 ก.พ. 2560
143 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
241
14 พ.ย. 2559
144 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
253
28 ต.ค. 2559
145 งบรายรับ - รายจ่าย ตามงบประมาณ ประจำปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
254
28 ต.ค. 2559
146 ประชาสัมพันธ์แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
351
06 ต.ค. 2559
147 แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
292
03 ต.ค. 2559
148 ขอประชาสัมพันธ์แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว อบต.กายูบอเกาะ ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
267
03 ต.ค. 2559
149 ประชาสัมพันธ์การประหยัดไฟฟ้า"เริ่มต้นที่บ้านของเรา" ดาวน์โหลดเอกสาร
282
03 ต.ค. 2559
150 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
363
09 ก.ย. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48