ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
281 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2557 ประจำปีงบประมาณ 2557 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
377
15 ก.ค. 2557
282 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 2.00 เมตร สายภายในชุมชน หมู่ที่ 3 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
406
15 ก.ค. 2557
283 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
372
25 มิ.ย. 2557
284 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2557 ประจำปีงบประมาณ 2557 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
394
17 มิ.ย. 2557
285 ผลการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ตราโรงเรียน จำนวน 40 วัน คือนม ยู.เอช.ที. รสจืด ขนาด 200 ซีซี (ชนิดกล่อง) ภาคที่ 1/2557 จำนวน 2 โรงเรียน คือโรงเรียนบ้านบือยอง จำนวน 182 คน และโรงเรียน ดาวน์โหลดเอกสาร
305
30 พ.ค. 2557
286 ผลการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ตราโรงเรียน นม ยู.เอช.ที. รสจืด ขนาด 200 ซีซี จำนวน 100 วันๆละ 98 กล่อง (ชนิดกล่อง) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านบาลาสมีแล ปีงบประมาณ 2557 (เงินงบประมาณ) ดาวน์โหลดเอกสาร
312
30 พ.ค. 2557
287 ผลการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ตราโรงเรียน จำนวน 80 วัน คือนมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาด 200 ซีซี ภาคที่ 1/2557 จำนวน 2 โรงเรียน คือโรงเรียนบ้านบือยอง จำนวน 182 คน และโรงเรียนบ้านพอแม็ง จำนว ดาวน์โหลดเอกสาร
311
27 พ.ค. 2557
288 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
354
16 พ.ค. 2557
289 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2557 ประจำปีงบประมาณ 2557 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
365
09 พ.ค. 2557
290 ผลการจัดจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ประจำชุมชนตอบือแก บ้านบาลาสมิแล (ชุมชนตอบือแก) หมู่ที่ 5 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ปีงบประมาณ 2557 (เงินอุดหนุน) ดาวน์โหลดเอกสาร
302
06 พ.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| 29 |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43