ศูนย์ขัอมูลข่าวสารของราชการ อบต.กายูบอเกาะ
เรื่อง : เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ
  รายละเอียด : เนื่องจากรัฐบาลได้กำหนดให้ดำเนินการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน เพื่อลดปัญหายาเสพติดและขจัดความเดือดร้อนของประชาชน ประกอบคำสั่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ที่ 1/2552 ลงวันที่ 3 เมษายน 2552 เรื่องกลไกการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน กำหนดให้คณะอนุกรรมการรับผิดชอบแต่ละมาตรา และการจัดตั้งศูนย์ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดระดับต่างๆ รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้ามามีบทบาทในการป้องกันแก้ไขปัญหาในพื้นที่ จึงยกเลิกคำสั่งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ ที่ 351/2550 ลงวันที่ 25 เมษายน 2550 และจัดตั้งศูนย์ประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์ประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ มีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล จึงแต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการศูนย์ประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดองค์การบริหารส่วนตำบล กายูบอเกาะ ประกอบด้วย
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2552  :: จำนวนผู้อ่าน 838 คน